Gratuități studenți. Clarificări.

24 oct. 2023

Dragi colegi,

În urma unei solicitări transmise către Ministerul Educației, au apărut clarificări cu privire la gratuitățile pentru studenți.

Așadar, vă prezentăm persoanele care beneficiază de gratuitate în cămine:

 1. copiii personalului aflat în activitate în sistemul de învățământ;
 2. copiii celor care s-au pensionat din sistemul de învățământ;
 3. copiii cu unul sau ambii părinți decedați, precum și copiii din familii monoparentale (indiferent de profesia părinților);
 4. studenții din grupurile defavorizate, definite conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Studenții care se încadrează în una dintre categoriile de mai sus și au achitat regia de cămin pentru luna octombrie trebuie să înainteze o cerere spre administrația căminului pentru restituirea taxelor. Modelul de cerere se regăsește aici.

În aceeași ordine de idei, studenții din grupurile defavorizate, definite conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de scutirea de la plata taxelor de școlarizare și finalizare a studiilor.

Suplimentar, pentru studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca, se acordă următoarele reduceri de taxe:

 1. Pentru orfani de doi părinți, cu vârsta de până la 30 de ani, copii din centre de plasament:
 • reducerea taxei de școlarizare;
 • cartelă de masă gratuită.
 1. Pentru orfani de un părinte, cu vârsta de până la 30 de ani, cu venit net pe membru de familie mai mic decât salariul net minim pe economie:
 • reducerea taxei de școlarizare cu 50%;
 • reducerea valorică a cartelei de masă cu 50%.

De asemenea, copiii personalului angajat, având calitatea de studenți înmatriculați la UTCN, în cazul în care nu se încadrează în cele menționate mai sus, beneficiază de o reducere de 50% pentru toate taxele stabilite de Senatul Universitar prin regulamentul de taxe.

Dacă sesizați abateri sau nerespectări ale acestor drepturi, vă stăm la dispoziție pe pagina de Facebook sau la adresa de gmail: osutcluj@gmail.com.

#OSUTCJ #weAreUTCN #LuptămPentruStudenți #OSUTteInformeaza

[EN]

Dear colleagues,

Following a request sent to the Ministry of Education, clarifications regarding student benefits have been provided. Thus, we present the individuals eligible for dormitory fee exemptions:

 1. Children of active personnel in the education system.
 2. Children of retirees from the education system.
 3. Children with one or both parents deceased, as well as children from single-parent families (regardless of their parents' profession).
 4. Students from disadvantaged groups, as defined by Social Assistance Law no. 292/2011, with subsequent amendments and additions.

Students falling into one of the categories above and who have paid the dormitory fee for the month of October must submit an application to the dormitory administration for a refund of the fees. The application form can be found here.

In the same vein, students from disadvantaged groups, as defined by Social Assistance Law no. 292/2011, with subsequent amendments and additions, are eligible for exemptions from tuition and study completion fees.

Additionally, for students at the Technical University of Cluj-Napoca, the following fee reductions are granted:

For orphans with both parents, up to the age of 30, and children from placement centers:

 • Reduced tuition fees.
 • Free meal card.

For orphans with one parent, up to the age of 30, with a net income per family member lower than the minimum net wage:

 • 50% reduction in tuition fees.
 • 50% reduction in the meal card cost.

Furthermore, children of university staff enrolled at UTCN, if they do not fall into the categories mentioned above, are entitled to a 50% reduction for all fees determined by the University Senate's fee regulations.

If you identify any violations or non-compliance with these rights, we are at your disposal on our Facebook page or at the Gmail address: osutcluj@gmail.com.

#OSUTCJ #weAreUTCN #OSUTteInformeaza

Tag-uri